Thông tin Du h?c sinh c?a tr??ng

Trung qu?c

190

Vi?t nam

24

Kít-sinh-g?

1

?ài loan

1

Nepal

1

Myanmar

1

Danh sách các khoa

  • Ngành Kinh Doanh

  • Ngành T? ch?c s? ki?n

Ngành Kinh Doanh

H?c nh?ng lý lu?n v? kinh doanh và nh?ng ph??ng pháp ?ng d?ng.

? ngành Kinh doanh, b?n s? ???c h?c t?t c? nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ho?t ??ng c?a m?t doanh nghi?p.
Ngoài nghi?p v? kinh doanh, b?n c?n ph?i bi?t tình hình kinh t? pháp lu?t liên quan ??n doanh nghi?p, ph?i bi?t tâm lý khách hàng và nhân viên, ph?i bi?t cách bán s?n ph?m v.v…
Ng??c l?i, n?u n?m b?t ???c nh?ng ?i?u ?ó, sau này cho dù b?n làm ? công ty nào thì c?ng ??u h?u ích.

Ngành T? ch?c s? ki?n

Truy?n s?c s?ng cho xã h?i t? nay v? sau s? là nh?ng s? ki?n.

Khi v?t ch?t ?ã tr? nên ??y ?? nh? hi?n nay thì nhu c?u c?a con ng??i ?ang chuy?n d?n sang nh?ng giá tr? tinh th?n nh? “Ng?c nhiên” ho?c “C?m ??ng”.
M?ng s? ki?n s? mang ??n nh?ng tr?i nghi?m c?m xúc ?ó, t?o ra nh?ng giá tr? m?i và không gian giao l?u.
Ngành h?c này c?a tr??ng là ngành h?c v? s? ki?n ??u tiên t?i Nh?t B?n. H?c ? ?ây b?n s? tr?i nghi?m ???c nhi?u ho?t ??ng phong phú nh? t? ch?c h?i ngh?, t? ch?c l? h?i, ho?t ??ng kích ho?t ngành du l?ch và kinh t? t?i các ??a ph??ng v.v…, thông qua ?ó n?m b?t nh?ng tri th?c và kinh nghi?m c?n thi?t c?a m?t ng??i t? ch?c s? ki?n.
??c bi?t, ngành có nh?ng ho?t ??ng h??ng t?i chu?n b? cho Tokyo Olympic 2020 và ?ang ???c nhi?u công ty và ?oàn th? quan tâm.

H? tr? ??i s?ng sinh ho?t sinh viên

Nh?ng h? tr? t? nhà tr??ng

V? h? tr? ??i s?ng sinh viên c?a các b?n thì ngoài giáo viên ch? nhi?m thì các thành viên c?a Phòng H? tr? sinh viên c?ng s? góp s?c. Khi g?p khó kh?n trong h?c t?p hay trong cu?c s?ng, các b?n có th? ??n g?p chúng tôi b?t k? lúc nào.

??a ch?

Truy c?p

  • T? ga Takadanobaba tuy?n JR Yamanote ?i b? 3 phút

  • T? ga Takadanobaba tuy?n Seibu-Shinjuku ?i b? 3 phút

  • T? ga Takadanobaba tuy?n Metro Tozai ?i b? 3 phút

PAGE TOP